THE POINT

UNION LIFEGROUPS

Katie

Freshmen Lifegroup

Tuesdays at 7:30pm

Union

Alex

Freshmen Lifegroup

Tuesdays at 7:00pm

Union

Conner & Cindy

Freshmen Lifegroup

Wednesdays at 7:30pm

Union

Olivia

Freshmen Lifegroup

Wednesdays at 7:00pm

Union

Joe

Freshmen Lifegroup

Tuesdays at 7:00pm

Union

Adam

Freshmen Lifegroup

Wednesdays

Union

Nicole

Freshmen Lifegroup

Wednesdays at 7:00pm

Union - Caddo Room 305

Roberto

Upperclassmen Lifegroup

Tuesdays at 7:00pm

Union - Tchoupitoulas 452