THE POINT

TUESDAY LIFEGROUPS

Katie

Freshmen Lifegroup

Tuesdays at 7:30pm

Union

Alex

Freshmen Lifegroup

Tuesdays at 7:00pm

Union

Joe

Freshmen Lifegroup

Tuesdays at 7:00pm

Union

Roberto

Upperclassmen Lifegroup

Tuesdays at 7:00pm

Union - Tchoupitoulas 452

Jennifer

Freshmen Lifegroup

Tuesdays at 7:30pm

East Laville Study Room